Obezita

Z Základy prvej pomoci
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obezita je stav organizmu, v ktorom naturálna energetická rezerva uložená v tukovom tkanive je zvýšená do tej miery, že to môže značiť riskový faktor pre určité telesné funkcie alebo zvýšenú mortalitu. Obezita vzniká z individuálnej biológie a prostredia. Vysoká telesná hmotnosť dokázateľne koreluje (súvisí) s rôznymi chorobami, zvlášť kardiovaskulárnymi, diabetes mellitus typu 2, spánkové apnoe (krátke zastavenie dýchania) a osteoartritídou. Obezita je tiež individuálny klinický stav a stále viac sa považuje za vážny verejný zdravotný problém.

Definícia

V klinických podmienkach je obezita typicky hodnotená meraním BMI (body mass index - telesný hmotnostný index), obvodu pásu a vyhodnotením prítomnosti riskových faktorov a morbidity (úmrtnosti). V epidemiologických štúdiách sa na definíciu obezity používa len BMI.

Telesný hmotnostný index - BMI (Body Mass Index)

BMI zaviedol belgický štatistik a antropometrik Adolphe Quetelet - v publikácii z roku 1871: Antropométrie ou Mesure des Différences Facultés de l'Homme. Brussels: Musquardt. Vypočíta sa delením telesnej hmotnosti v kilogramoch druhou mocninou telesnej výšky v metroch (BMI = kg/m2).

Súčasné obvykle používané definície stanovili nasledovné hodnoty odsúhlasené v roku 1997 a publikované v roku 2000 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO - World Health Organization) - Technical report series 894: "Obesity: preventing and managing the global epidemic.". Geneva: World Health Organization, 2000. PDF. ISBN 9241208945:

  • BMI menší než 18.5 je podváha
  • BMI 18.5 - 24.9 je normálna váha
  • BMI 25.0 - 29.9 je nadváha
  • BMI 30.0 - 39.9 je obezita
  • BMI 40.0 alebo vyšší je vážna (alebo morbidná) obezita

BMI je jednoduchá a širokopoužívaná metóda na odhad telesného tuku (Mei Z, Grummer-Strawn LM, Pietrobelli A, Goulding A, Goran MI, Dietz WH). Validitu BMI v porovnaní s inými kontrolnými indexmi telesnej kompozície pre hodnotenie telesného tuku u detí a adolescentov uvádza Am J Clin Nutr 2002;75:978-85. PMID 12036802.

BMI ako indikátor klinického stavu sa používa v konjunkcii (spojení) s inými klinickými hodnoteniami, ako napríklad obvod pásu. V klinickej praxi doktori berú do úvahy rasu, etnicitu, svalnatosť (muskularitu), vek, pohlavie a iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť interpretáciu BMI. BMI nadhodnocuje telesný tuk u veľmi svalnatých ľudí a môže podhodnotiť telesný tuk u ľudí, ktorí stratili telesnú hmotnosť (napr. mnohí starší). Mierna obezita definovaná len podľa BMI nie je srdcový riskový faktor a preto BMI nemôže byť použité ako jediný klinický a epidemiologický prediktor (príznak) kardiovaskulárneho zdravia (Romero-Corral A, Montori VM, Somers VK, Korinek J, Thomas RJ, Allison TG, Mookadam F, Lopez-Jimenez F. Association of bodyweight with total mortality and with cardiovascular events in coronary artery disease: a systematic review of cohort studies. Lancet 2006;368:666-78. PMID 16920472).

V epidemiologickej analýze sa používa len BMI ako indikátor prevalencie (prevažovania) a incidencie (dosahu).

Pozrite aj

Zdroj: Wikipedia

Osobné nástroje